Hírek

Ingó vagyontárgy értékesítése

vissza a hirekhez

Hogyan adózunk az eladott ingóságaink után?

Ingó vagyontárgy értékesítése az interneten


Mostanság egyre népszerûbb, hogy a használt cikkeinket – magánszemélyként - interneten értékesítjük, vagy épp onnan vásárolunk, pl. Jófogás, Vatera, Facebook, stb., ezért érdemes a használt cikkekre vonatkozó adózási szabályokat megismerni.


Ingó vagyontárgy (1) átruházásából származó jövedelemnek(4) minõsül a használt cikk kereskedelem, ennek adózásával a 1995. évi CXVII. Személyi jövedelemadóról szóló törvény (továbbiakban Szja tv.) 58.§-a foglalkozik. (Kivéve, ha egyéni vállalkozóként vagy mezõgazdasági õstermelõként értékesít)


Az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelmet úgy kell meghatározni, hogy a bevételbõl (3) le kell vonni az átruházó magánszemélyt terhelõ igazolt költségeket. Az így kiszámított jövedelem után 15 % szja-t kell fizetni. A magánszemélynek az éves szja-bevallásában kell megállapítania és az adóbevallás benyújtására elõírt határidõig kell megfizetnie az adót.


Ezek az igazolt költségek lehetnek: - megszerzésre fordított összeg(2) és az ezzel összefüggõ más kiadás, - értéknövelõ beruházás, - átruházással kapcsolatos kiadások.


Ha a megszerzésre fordított összeg nem állapítható meg, akkor a bevétel 25%-a számít jövedelemnek.


Nem kell megfizetni az ingó vagyontárgyak átruházásából az év során, együttesen származó jövedelem adójának a 30 ezer forintot meg nem haladó részét.


Ha az ingó vagyontárgy átruházása gazdasági tevékenység(5) keretében történik, akkor a fentiek szerint kiszámított jövedelem önálló tevékenységbõl származó jövedelemnek minõsül.


Az elõzõektõl függetlenül nem kell a jövedelmet megállapítani, ha az ingó vagyontárgy átruházásából származó bevétel az év elejétõl összesítve nem haladta meg a 600eFt-ot, akkor sem, ha gazdasági tevékenység keretében értékesít.


Fogalmak:


(1) ingó vagyontárgy: az ingatlannak nem minõsülõ dolog, kivéve a fizetõeszközt, az értékpapírt és a föld tulajdonosváltozása nélkül értékesített lábon álló (betakarítatlan) termést, terményt (pl. lábon álló fa)


(2) megszerzésre fordított összeg: vásárlásról szóló számla, szerzõdés, nyugta, elismervény, vagy más bizonylat szerinti érték, külföldrõl behozott ingó vagyontárgynál a vámkiszabás alapjául szolgáló érték vagy nem vámköteles külföldi számla Ft-ra átszámított értéke, öröklésnél a hagyatékban megállapított összeg, ingyenes szerzés esetén az illetékkiszabás értéke, ennek hiányában az ingó vagyontárgy megszerzésekori szokásos piaci érték


(3)bevétel (ingó vagyontárgy átruházásából származó): minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély az átruházásra tekintettel megszerezte. Pl. eladási ár, cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés idõpontjára megállapított szokásos piaci értéke,


(4)jövedelem (ingó vagyontárgy átruházásából származó): bevétel mínusz megszerzésre fordított összeg, vagy bevétel mínusz  25%-a


(5)gazdasági tevékenység: 2007.évi CXXVII.törvény az általános forgalmi adóról 6.§ szerint valamely tevékenység üzletszerû, illetõleg tartós vagy rendszeres jelleggel történõ folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik. (Független formában azt jelenti, hogy a tevékenységet saját nevében kell végeznie.)


A fentiektõl külön kell kezelni azt az esetet, amikor a magánszemély saját maga által készített ingóságokat (könyvet ír, festményeket, szobrokat készít, stb.) értékesíti. Ezen értékesítések az önálló tevékenységbõl származó jövedelemnek minõsül és aszerint adózik.


Amennyiben az ingóértékesítési tevékenység gazdasági tevékenységnek minõsül, úgy az adóalanyt az adófizetési és bizonylatadási kötelezettség is terheli. Áfa tekintetében éves 8MFt bevételig az adóalany választhat alanyi adómentességet, aki ilyen minõségében áfa-fizetésre és áfa-bevallásra sem kötelezett.


Forrás: Sütõné Harasta Krisztina


okleveles közgazdász


mérlegképes könyvelõ, adótanácsadóvissza a hirekhez