Hírek

Kezdõ Vállalkozók Támogatása 2016

vissza a hirekhez

FIATAL KEZDÕ VÁLLALKOZÓk TÁMOGATÁSA 2016

 


GINOP-5.2.3-16
Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított vállalkozások induló költségeik támogatása céljából.
A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tûzte ki a 25 év alatti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetõségeik bõvülését a vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.
A cél elérését a Kormány a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatban felkészített, jóváhagyott üzleti tervvel rendelkezõ fiatalok által alapított vállalkozások indításának támogatása révén tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttmûködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekrõl a jogszabály által meghatározott határidõn belül1 dönt;
- a Felhívás feltételeinek megfelelõ, egy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás projektjét minimum 2 000 000, azaz kétmillió Ft, de maximum 3 000 000 - azaz hárommillió Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási elõleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelõ projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelõ, maximum 1 500 000 Ft összegû támogatási elõleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttmûködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréshez;
- a kapott támogatáson felül önerõbõl finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Magyarországon a válság következtében az ifjúsági (15-24 éves fiatalok) munkanélküliség 2015 elsõ három negyedévében átlagosan 18% volt, mely javulást mutat ugyan az elõzõ évekhez képest, ugyanakkor nõtt az iskola befejezése utáni álláskeresés ideje, a fiatalok foglalkoztatási rátája pedig az egyik legalacsonyabb az EU-ban (2015 Q3-ban 26,7%, EU: 34,1%). Hazánkban 2015 harmadik negyedévében csupán 293 ezren voltak ebben a korosztályban foglalkoztatottként aktívan jelen a hazai munkaerõ-piacon.
A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tûzte ki a 15-25 év közötti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetõségeik bõvülését a vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.
A támogatási kérelem az Ifjúsági Garancia Program részeként elsõsorban az álláskeresõ fiatalok vállalkozóvá válásához kíván segítséget nyújtani.
Jelen felhívás elõzményprogramja a TÁMOP-2.3.6 Fiatalok vállalkozóvá válása címû program, mely szintén a konvergencia régiókban került lebonyolításra. A program "A” komponense keretében több mint 3000, mikrovállalkozást alapítani szándékozó 18-35 év közötti fiatal képzése valósult meg, több mint 2000 üzleti terv készült el, és több mint 1 800 vállalkozás jött létre. A program "B” komponensében a létrejött vállalkozások közül 1600 részesült maximum 3 millió Ft (társas vállalkozás esetén 6 millió Ft) összegû, vissza nem térítendõ támogatásban induló költségeik támogatása céljából. A program két komponense összesen kb. 7 Mrd Ft-ból valósult meg. 2014-ben a Közép-magyarországi Régió fiataljainak támogatására is elindult egy "tükörprogram” hazai forrásból, 830 millió Ft keretösszeggel az OFA NKft. megvalósításában. E program keretében több mint 300 fiatal képzése valósult meg, és több mint 200 új vállalkozás jött létre.
A GINOP-5.2.3-16 felhívás célja a Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikro-kis vállalkozás indítását tervezõ, vállalkozói szemlélettel rendelkezõ, 18-25 év közötti (felsõfokú végzettségû pályakezdõk esetén 25-30 éves) fiataloknak a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében való felkészítését követõen vissza nem térítendõ támogatás juttatása.
A 2014. október 10-én megjelent GINOP-5.2.2-14 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása elnevezésû felhívás keretében került sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelõ referenciákkal rendelkezõ szolgáltató, képzõ, mentoráló szervezetek kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történõ folyamatos mûködtetésére.
A potenciális fiatal vállalkozók a GINOP-5.2.2-14 számú felhívás keretében kiválasztott szervezetek által nyújtott képzési programok teljesítésével kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvetõ jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak elõkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A GINOP-5.2.2-14 számú pályázat keretében a szolgáltató azzal a fiatallal köt támogatási szerzõdést, aki legalább 1 hónapja álláskeresõ.
A fiatalok a támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási idõszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerû mûködéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,9 milliárd Ft az alábbi regionális bontásban3: Kevésbé fejlett régió - Rendelkezésre álló forrás (Ft)
Közép-Dunántúl - 390 674 000
Nyugat-Dunántúl - 345 596 000
Dél-Dunántúl - 270 466 000
Észak-Magyarország - 510 881 000
Észak-Alföld - 811 399 000
Dél-Alföld - 570 984 000
Összesen - 2 900 000 000
3 A rendelkezésre álló keret regionális allokációja a 15-24 éves korosztály népességarányának és munkanélküliségi rátájának regionális mutatói alapján került meghatározásra.
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 965 db
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelõs Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: GFP IH) egyszerûsített kiválasztási eljárásrendben hirdeti meg az 1006/2016 (I.18.) számú Kormányhatározatban szereplõ Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETÕSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfõtõl csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetõségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következõknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak az üzleti tervben meghatározott tevékenységekre, és az üzleti tervben szereplõ valamint a Felhívás alapján meghatározott költségekre fordítható a támogatás. A felsoroltakon kívül más eszköz, illetve tevékenység nem támogatható.
Ennek megfelelõen a következõ résztevékenységek támogathatóak:
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1 Kötelezõen megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek
Nem releváns
3.1.1.2 Választható, önállóan támogatható tevékenység
Nem releváns
3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek
3.1.2.1 Kötelezõen megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Foglalkoztatás: a vállalkozást alapító és támogatást igénylõ fiatal gazdasági tevékenység ellátására irányuló közremûködése (önfoglalkoztatás), és/vagy a vállalkozás munkavállalójának foglalkoztatása.
b) Kötelezõ tájékoztatás és nyilvánosság: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv "KTK 2020” szerint.
3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Elõkészítési tevékenységek
Jelen projekt keretében az elõkészítési tevékenységbe nem értendõ bele az üzleti terv elkészítése.
aa) cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele,
ab) kötelezõ engedélyek beszerzése,
ac) szakhatósági engedélyek beszerzéséhez szükséges mérnöki tanácsadás.
b) Eszközbeszerzés:
ba) új eszközök beszerzése (beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást - közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).
c) Eszközbérlés
d) Üzlethelyiség-bérlet vagy irodabérlet
e) Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is:
ea) új hardver,
eb) szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésû szoftver),
ec) domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja,
ed) domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelezõ, amennyiben a domain regisztrációra is igényel támogatást).
f) Egyéb immateriális javak beszerzése: Harmadik féltõl piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelõen került sor.
g) Piacra jutás támogatása
ga) piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
gb) marketingeszközök elkészítése, beszerzése, design tervezés.
h) Képzéseken való részvétel: Vállalkozás mûködésének hatékonyságát javító engedélyezett4 képzések a tulajdonos, munkáltatók, illetve azon alkalmazottak számára, akik a képzés ideje alatt végig, igazolhatóan alkalmazotti jogviszonyban állnak.
i) Tanácsadás igénybevételére az alábbi támogatott tanácsadási területeken kerülhet sor:
ia) marketing tanácsadás, online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás,
ib) menedzsmentfejlesztési tanácsadás,
ic) technológiai fejlesztési tanácsadás,
id) pénzügyi tanácsadás,
ie) logisztikai tanácsadás,
if) jogi szaktanácsadás,
ig) szabadalommal kapcsolatos tanácsadás,
ih) energetikai tanácsadás.
j) Anyagbeszerzés: a vállalkozás létrehozásához, mûködéséhez szükséges anyagbeszerzés.
k) Általános vállalatirányítási tevékenységek

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következõ információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylõk köre
a) Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon támogatást igénylõk, akik, vagy amelyek:
aa) A GINOP-5.2.2-14 programban résztvevõ, 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatal, illetve felsõfokú végzettséggel rendelkezõ 25-30 év közötti pályakezdõ álláskeresõ fiatal által létrehozott egyéni vagy társas vállalkozás.
ab) A támogatást igénylõ vállalkozásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a GINOP-5.2.2-14 konstrukciót megvalósító szervezet által vezetett és koordinált szakértõi bizottság által jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a vállalkozást alapító fiatalnak rendelkeznie kell a GINOP-5.2.2-14 programban a képzés sikeres elvégzésérõl szóló tanúsítvánnyal.
ac) Az üzleti terv jóváhagyását követõen alakult vállalkozások pályázhatnak, nyújthatnak be támogatási kérelmet.
ad) A GINOP-5.2.2-14 programban résztvevõ és a képzés sikeres elvégzésérõl szóló tanúsítvánnyal rendelkezõ fiatal csak egy vállalkozás alapításában vehet részt.
ae) A GINOP-5.2.2-14 programban résztvevõ, a képzés sikeres elvégzésérõl szóló tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott üzleti tervvel rendelkezõ alapítónak a létrehozott társas vállalkozásban többségi tulajdonnal kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezetõ tisztségviselõi posztját.
af) A vállalkozást alapító fiatalnak vállalnia kell, hogy a GINOP-5.2.3-16 konstrukcióban támogatott vállalkozásban személyes közremûködõként7 részt vesz. A pályázás további feltétele, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylõ vállalkozást létrehozó fiatal más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet,illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, más vállalkozásban nem tölthet be vezetõ tisztségviselõi posztot.
ag) Devizajogszabályok alapján belföldinek minõsülõ, Magyarországon, a kevésbé fejlett régióban székhellyel rendelkezõ gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó.
ah) A GINOP-5.2.3-16 konstrukción belül csak azon vállalkozás vehet részt, amely bejegyzett székhelye ugyanabban a régióban van, mint amely régióban az alapítója GINOP-5.2.2-14 konstrukció keretében a képzéselvégzésérõl kiállított tanúsítványokat megszerezte és ahol üzleti terve jóváhagyásra került.
ai) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro- vagy kisvállalkozásnak minõsülnek.
b) Jogi forma szerint:
ba) kettõs könyvvitelt vezetõ jogi személyiségû alábbi gazdasági társaságok:
GFO 113 - Korlátolt felelõsségû társaság,
GFO 117 - Betéti társaság.
bb) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 - egyéni vállalkozó, 232 - egyéb önálló vállalkozó).
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetõség.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása az alábbi idõpontok között lehetséges:
Régió megnevezése
Közép-Dunántúl; Nyugat-Dunántúl; Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld; Dél-Alföld
Benyújtás kezdõ idõpontja: 2016. október 03.
Benyújtás végsõ határideje: 2018. október 04.
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltõ programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltõ programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítõ, cégszerûen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minõsített elektronikus aláírással8 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követõen minél hamarabb, de legkésõbb az elektronikus benyújtást követõ 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás9/futárposta-szolgáltatás10 (garantált kézbesítési idejû belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következõ címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelõs Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylõ nevét és címét.
12 A felhívás 3. sz. melléklete alapján.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt elõkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következõ szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendõ támogatásnak minõsül.
5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Nem releváns.
5.3 A támogatás mértéke, összege
a) Az egy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás részére igényelhetõ vissza nem térítendõ támogatás összege minimum összege 2 000 000 azaz kétmillió Ft maximum 3 000 000 azaz hárommillió Ft.
b) A megítélhetõ támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 90%-a.
5.4 Elõleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységre igénybe vehetõ támogatási elõleg maximális mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a.
Felhívjuk a figyelmet, hogy 6 hónapot meghaladó projektmegvalósítási idõszak esetében támogatási elõlegfolyósítás esetén, a támogatási elõleg kifizetésétõl számított nyolc hónapon belül idõközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani.
Jelen Felhívás keretében egyszeri elszámolásra van lehetõség, amennyiben elõlegigénylés nem történik.
A záró kifizetési igénylésen kívül a támogatást igénylõ a megvalósítási idõszakban maximum egy idõközi kifizetési igénylést nyújthat be.
Szállítói elõleg igénybevételére nincs lehetõség.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-523-16-fiatalok-vllalkozv-vlsa-vllalkozs-indtsi-kltsgeinek-tmogatsa-1vissza a hirekhez