Hírek

Számlával egy tekintet alá esõ okirat: a számla módosítása, érvénytelenítése, javítása

vissza a hirekhez

Számlával egy tekintet alá esõ okirat: a számla módosítása, érvénytelenítése, javítása

Számlával egy tekintet alá esõ okirat: a számla módosítása, érvénytelenítése, javítása

 

 

Forrás: www.nav.gov.hu 2013. február 25.

 

 

Az Áfa tv. szóhasználatának megfelelõen számlával egy tekintet alá esõ okiratnak minõsülnek mindazok az okiratok, amelyek kétséget kizáróan valamely adott számlára hivatkozva, annak adattartalmát módosítják. Itt is biztosítani kell pl. az adattartalom sértetlenségét, az eredet hitelességét és az olvashatóságot, továbbá a számlával egy tekintet alá esõ okiratnak is adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylatnak kell lennie.

 

A számlával egy tekintet alá esõ okirat megnevezés tehát mindazon bizonylatok összefoglaló neve, amelyek a már kibocsátott (a termék vevõje,  szolgáltatás igénybevevõje részére átadott illetve megküldött) számlára hivatkozva,  azok bármely adatát módosítják.  Így számlával egy tekintet alá esõ okirat a módosító,  érvénytelenítõ számla mellett az eredeti számlában feltüntetett adóalapot, adóösszeget nem  érintõ javítást, kiegészítést tartalmazó okirat is (a számla adatainak a kiegészítése a vevõ  adószámával, a számlán feltüntetett helytelen besorolási szám módosítása, hibás teljesítési  idõpont korrekciója stb.)

 

Amennyiben az ügyletrõl kibocsátott (eredeti) számla valamely adatát utóbb számlával egy tekintet alá esõ okirattal megváltoztatják, akkor  a számla és az annak adatát megváltoztató okirat együttesen képezi az ügylet bizonylatát. Ezért a hibát, hiányosságot tartalmazó számlát a számla jogosultjának nem kell visszajuttatnia a számla kibocsátójához, attól csak a hiba, hiányosság számlával egy tekintet alá esõ okirattal történõ javítását kell kérnie. (Ez nem vonatkozik arra az esetre, amikor a nyomdai úton elõállított, kézzel kitöltött számla elõállítása a termék vevõjének, szolgáltatás igénybevevõjének a jelenlétében történik,  aki a számla hibáját azonnal észleli, s ezért a hibás számla  valamennyi példánya a hagyományos módon stornírozható és új számla bocsátható ki, illetve a hibás számla valamennyi példánya egyidejûleg javítható. A javításnak ilyen esetben a hibás adat áthúzásával  – ami nem eredményezi az eredeti adat olvashatatlanságát – és  a helyes adat beírásával, a javítás idõpontjának, okának és a javító személyének a feltüntetésével kell megtörténnie.)

 

 

 

Nem korrigálható pusztán számlával egy tekintet alá esõ okirattal az olyan hiba, amikor például két hasonló nevû adóalany közül nem a tényleges vevõ részére történt számla kibocsátás. Ilyen esetben a tévesen kibocsátott számlát számlával egy tekintet alá esõ okirattal érvényteleníteni kell, és a termék tényleges vevõje, illetve a szolgáltatás tényleges igénybevevõje részére számlát kell kibocsátani. Nem kell számlával egy tekintet alá esõ okiratot átadni a termék vevõjének, szolgáltatás igénybevevõjének, ha a számla hibáját a számlának a jogosult részére történõ rendelkezésre bocsátását megelõzõen észleli az adóalany, ilyenkor a hibás  számlát elégséges a számlaadásra kötelezettnek a saját rendszerében érvénytelenítenie.

 

A számlával egy tekintet alá esõ okirat minimális adattartalma a következõ:

 

- az okirat kibocsátásának kelte;

 

- az okirat sorszáma, amely azt kétséget kizáróan azonosítja;

 

- hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja;

 

- a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetõleg annak számszerû hatása, ha ilyen van.

 

 

 

Az Áfa tv. a számlával egy tekintet alá esõ  okirat minimális adattartalmát határozza meg (ugyanúgy, mint a számlának, vagy az egyszerûsített adattartalmú számlának az adattartalmát), mely adattartalmon felül a bizonylaton az adóalanyok bármely, általuk fontosnak tartott adatot szerepeltethetnek.  A számlával egy tekintet alá esõ okiratra egyebekben a számlára vonatkozó elõírásokat kell alkalmazni.

 

Ezért a számlával egy tekintet alá esõ okirat tekintetében is biztosítani kell pl. az adattartalom sértetlenségét, az eredet hitelességét és az olvashatóságot, továbbá a számlával egy tekintet alá esõ okiratnak is adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylatnak kell lennie.

 

Nincs akadálya annak, hogy az adóalany egy számlával egy tekintet alá esõ okirattal több számláját módosítsa, azzal, hogy a csoportos módosító bizonylaton valamennyi módosítandó számla tekintetében világosan és átláthatóan szerepeltetendõ a módosítandó számlára történõ hivatkozás és az, hogy az adott számla mely adatát érinti a módosítás, továbbá a módosítás természete és számszerû hatása (ha van ilyen).  Ha a korrekció a számlában feltüntetett adóalap és/vagy adó összegére vonatkozik, csoportos módosító bizonylattal legfeljebb az adóalany ugyanazon adó-megállapítási idõszakában teljesített ügyleteirõl kibocsátott számlái korrigálhatóak.

 

A gyakorlatban sokszor elõfordul, hogy az adóalanyok az általuk kibocsátott számla adóalap, adóösszeg adatát nem módosító számlával korrigálják, hanem érvénytelenítik/sztornírozzák a korábban kibocsátott számlájukat és egy új számlát bocsátanak ki. A számla módosításának ez a technikai kivitelezése a számla módosításának az Áfa tv. 77-78. §-ai illetve 132. §-a szerinti, továbbá Art. 31/B. §-a szerinti megítélését nem befolyásolja, az érvénytelenítõ/sztornírozó számla és az új számla együttesen módosítja az  eredeti számla adatát, együttesen veendõ figyelembe módosító számlaként.vissza a hirekhez