Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat a www.cegalapitas-e.hu. címen elérhetõ oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzat nem terjed ki a Felhasználási feltételek által szabályozott olyan kérdésekre, amelyek nem kifejezetten a személyes adatok kezelésével függnek össze. A szabályzatnak nincs idõbeli hatálya; a szabályzat módosításáról az adatkezelõ a felhasználókat tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelõzõen, oly idõben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törlésérõl.

Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdetõ harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkezõ kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a jelen oldalon található hivatkozás vezet.

2. Az adatkezelõ személye, a felhasználó

Az adatkezelõ:adatkezelõ a Felhasználási feltételekben meghatározott Szolgáltató (ADÓ-Euró Kft.), az adatkezelõ elérhetõsége: info@ingatalnlap.hu.

Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevõ személy, aki az oldalon megfelelõen regisztrált.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja a www.cegalapitas-e.hu. Regisztrációja, és hírlevél küldése, valamint a felhasználók azonosítása az alábbiak szerint:

- A regisztráció során megadott e-mail cím a kapcsolattartást,
- Az e-mail cím és a jelszó a felhasználó bejelentkezéskor történõ azonosítását,
- Az adatlapon megadott adatok regisztrációt, és hírlevél küldést szolgálják.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Bizonyos esetekben, elsõsorban az adatlapon kötelezõen megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele.

4. Regisztráció

A regisztráció a Felhasználási feltételekben meghatározottak szerint a szolgáltatás igénybe vételének feltétele. Ennek során a felhasználó az alábbi adatokat adja meg:

Felhasználói név: a késõbbiekben ez jelenik az ügyfél belépésekor ezáltal lehetséges a felhasználó azonosítása. Ez más felhasználó számára nem látható.

E-mail cím és jelszó: megadott e-mail cím nem publikus, vagyis nem fog megjelenni sehol az oldalon, csak az aktiváláshoz szükséges adatot tartalmazó levél, valamint a rendszer használata során keletkezõ értesítések fognak erre az e-mail címre érkezni. A jelszó a felhasználó azonosítására szolgál.

Lakhely: Amennyiben felhasználó megadja lakhelyét, az látható lesz a többi felhasználó számára. Az ország megadása kötelezõ.

Egyéb személyes adatok: A regisztrációs oldalon esetleg megjelenõ egyéb adatok kitöltése nem kötelezõ. Ezen adatokat a szolgáltató az oldalon nem tünteti fel, azokat csak a Felhasználási feltételekben, valamint jelen szabályzat 8. pontjában írt célokra használja fel.

5. Felhasználói adatlap, profil létrehozása és módosítása

A felhasználók a belépést követõen, önkéntes jelleggel, kitölthetik adatlapjukat, illetve létrehozhatják saját profiljukat. A megadott adatokat a felhasználó bármikor módosíthatja, vagy törölheti.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az adatlapok tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezõket töröljön, vagy újabb adatmezõket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, szokásai szükségessé vagy indokolttá teszik. A változásokról, legkésõbb azok életbe lépését megelõzõen egy héttel, az adatkezelõ a felhasználókat e-mailben, valamint a bejelentkezéskor megjelenõ, "újdonságok" elnevezésû üzenõ-oldalon tájékoztatja. A szolgáltató nem változtathatja meg a megadott adatokat.

A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteirõl a Szolgáltató minden esetben megfelelõ tájékoztatást nyújt.

6. Technikai adatok kezelése

A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdõ és befejezõ idõpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függõen - a böngészõ és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatokat csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, és csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.

7. Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat az adatkezelõ csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetõvé harmadik személyek számára. Az adatkezelõ fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai mûveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe, ehhez a felhasználó a regisztrációval kifejezetten hozzá járul.

8. Az adatok adatkezelõ általi felhasználása

Az adatkezelõ a felhasználó által megadott adatokat elsõsorban a Felhasználási feltételekben részletezett szolgáltatás céljából, vagy a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben használja fel.

A Felhasználási feltételekben foglalt esetekben az adatkezelõ, mint szolgáltató jogosult adatok felhasználására, különösen, ha a felhasználó jogellenes magatartást tanúsít.

Az adatkezelõ jogosult arra, hogy a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggõ hírlevelet küldjön. A felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelõ a hírlevél, illetve az egyéb értesítõ levél alján reklámot helyezzen el. A felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelõ a regisztráció során megadott e-mail címre csak reklámot tartalmazó levelet küldjön.

Az adatlapon megadott adatokat az adatkezelõ felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenõ hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendõ oldal kiválasztására. Ezen mûveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

9. Adatkezelés más szolgáltatással való összekapcsolás esetén

Amennyiben az adatkezelõ, mint szolgáltató a Felhasználási feltételekben meghatározottak szerint a www cegalapitas-e.hu oldalt összekapcsolja más, általa fenntartott oldallal, az adatkezelések összekapcsolására csak az érintettek kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet sor. Hozzájárulás hiányában az egyes adatkezelések a felhasználó adatai tekintetében nem kapcsolódhatnak össze, abban az esetben sem, ha a felhasználó mindkét adatkezelésben ugyanazon adatokkal szerepel.

10. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

A felhasználónak jogában áll, hogy adatait az 5. pontban meghatározott módon helyesbítse, a tévesen szereplõ, és általa nem helyesbíthetõ adatok helyesbítését az adatkezelõtõl kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes adatlapját törölje. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezelésérõl.

Az adatkezelõ nem tehetõ felelõssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelmérõl nem megfelelõen gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthetõ, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

11. Adatbiztonság

Az adatkezelõ minden tõle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelõ szintû védelmérõl különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

12. Az adatkezelés idõtartama

Amennyiben a felhasználó adatlapja törlésre kerül, az adatokat a szolgáltató rendszere három munkanapon belül törli. A felhasználó saját adatait bármikor törölheti.

13. Adatvédelmi nyilvántartás

Az adatkezelõ az adatkezelést az adatvédelmi biztos által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító: 40776.

14. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelõhöz, aki minden tõle telhetõt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A felhasználó a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 2011.évi 112 CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság elõtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz.