Hírek

Kiküldetéshez kapcsolódó belföldi és külföldi napidíjak

vissza a hirekhez

Idei szabályok és évközi változások

Kiküldetéshez kapcsolódó belföldi és külföldi napidíjak 2016. január 1-tõl


A Munka Törvénykönyve szabályozza, hogy a munkáltató a munkavállalójának köteles megtéríteni azokat a költségeit, amelyek a munkavégzés teljesítésével kapcsolatban merülnek fel. Napidíj fizetését kötelezõen nem írja elõ.


Kiküldetés (kirendelés) fogalma


2016. január 1-tõl: A munkáltató által elrendelt, a munkaszerzõdésben rögzített munkahelytõl eltérõ helyen történõ munkavégzés. 1995.évi CXVII.Szja tv. 3.§ 11. pont


2016. augusztus 1-tõl változott a kiküldetés fogalma: A munkáltató által elrendelt hivatali, üzleti utazás, ide nem értve a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrõl szóló kormányrendelet szerinti munkába járást, a lakóhelyrõl, tartózkodási helyrõl a munkáltató székhelyére, telephelyére történõ oda- és visszautazást. 2016. évi LXVI. törvény 1.§ (1) bek.11. pont


A jogszabályok megint nincsenek összehangolva, ugyanis elválnak egymástól a személyi jövedelemadó és Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) szerinti kiküldetéssel kapcsolatos szabályok.  A jelenlegi szabályozás szerint nem a szokásos munkavégzési helytõl eltérõ helyen történõ munkavégzést, hanem a munkaszerzõdésben rögzített munkahelytõl eltérõ munkavégzést szabályozza. Az új MT. 45.§ (3) bek. szerint a munkavállaló munkahelyét a munkaszerzõdésben kell meghatározni, de a munkahely fogalmát nem határozza meg. Munkahely lehet konkrét cím, nagyon földrajzi egység, pl. Komárom-Esztergom megye vagy Magyarország területe, persze ha a munkáltató tevékenysége és a munkaköri feladatok ezt indokolják.


Fontos: Ha a munkavállaló munkaszerzõdésében nincs megjelölve a munkahelye, és így a szokásos munkavégzési helyet tekintjük munkahelynek, akkor nem valósulhat meg az új MT. 53.§ (1) bekezdés szerinti munkaszerzõdéstõl eltérõ foglalkoztatás, vagyis a kiküldetés. Ha szükséges javítani kell a munkaszerzõdéseket, ha nincs konkrét munkavégzési hely meghatározva, hogy a munkáltató jogosult legyen a napidíj fizetésére. Pl. egy a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetõként és árukísérõként foglalkoztatott magánszemélynek 2016. augusztus 1-ig a munkaszerzõdésébe munkavégzés helyeként Magyarország területe volt megadva. Ez esetben


Belföldi kiküldetés


A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítõ munkavállaló költségtérítésérõl szóló 437/2015. (XII. 28.) kormányrendelet írja elõ a belföldi napidíj szabályozását és mértékét.


E kormányrendeletnek megfelelõen belföldi napidíjat kaphat, vagyis a rendelet kiterjed a munkáltatókra és velük az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 22. pontja szerinti munkaviszonyban álló munkavállalóra, kivéve, ha törvény, kormányrendelet vagy törvény felhatalmazás alapján kiadott miniszteri rendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítõ munkavállaló költségtérítésére eltérõ szabályt állapít meg.


Mire adható? Belföldi hivatalos kiküldetésben lévõ munkavállalónak többletköltségei fedezetére a kiküldetés tartamára.


Hogyan számolható el? A napidíj számlával, egyszerûsített számlával igazolt összegként vagy költségátalányként számolható el.


Mértéke? Átalányként a munkavállalót legalább 500.-Ft napidíj illeti meg. A hat órát meghaladó kiküldetés esetén a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetõként és árukísérõként foglalkoztatott magánszemély részére adható napidíj-átalány 3000.-Ft, feltéve hogy a munkáltató a kiküldetésre nem alkalmazza az 500.-Ft napidíjat és a kiküldetés többletköltségeire tekintettel más juttatást nem ad.


A rendszeresen kiküldetést teljesítõ munkavállalónak a munkáltató havi átalányt állapíthat meg. Ennek összegét az egy napra megállapított napidíj-átalány és a havi átlagban kiküldetésben töltött naptári napok figyelembevételével kell meghatározni.


Nem számolható el napidíj:


- távollét idõtartamra a hat órát nem éri el,


- munkáltató a munkavállaló élelmezését a kiküldetés helyén biztosítja.


 


Napidíj adóztatása


A Kormányrendelet értelmében nyújtott 500.-Ft és 3000.-Ft adókötelezettsége eltérõ, vagyis az 500.-Ft mértékû napidíj juttatás teljes összege adóköteles jövedelem, amelyet az Szja tv. 2.§ (6) bekezdése alapján a felek között fennálló jogviszonynak megfelelõen nem önálló tevékenységbõl származó jövedelemként adó- és járulékköteles.


A 3000.-Ft napidíj-átalány 2016. január 1-jétõl az Szja tv. 3. sz. melléklettének II/3. pontja alapján (csak a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetõként és árukísérõként foglalkoztatott magánszemély részére) belföldi kiküldetés címén igazolás nélkül elszámolható költségnek minõsül, tehát adó- és járulékmentes.Külföldi kiküldetés


Az Szja tv. önálló fogalomként kezeli a külföldi kiküldetést, miszerint külföldi kiküldetésnek minõsül a belföldi illetõségû magánszemélynek a jövedelme megszerzése érdekében, a kifizetõ tevékenységével összefüggõ feladat ellátása érdekében Magyarország területén kívüli tartózkodása, utazása. Szja tv. 3. § 12. pont


Az Szja tv. 3. sz. mellékletének II/7. pontja szerint a 285/2011. (XII.22.) kormányrendelet a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költség, igazolás nélkül elszámolható.


A közúti közlekedési szolgáltatásokról és közúti jármûvek üzemben tartásáról szóló külön jogszabályok rendelkezései szerint engedélyhez kötött nemzetközi közúti közlekedési szolgáltatás területén foglalkoztatott jármûvezetõ, árukísérõ magánszemély kizárólag a külföldi munkavégzésére tekintettel napidíj címén kapott bevételébõl 2016. január 1-jétõl napi 60 Eur-nak (elõtte 40 Eur-nak) megfelelõ forintösszeget (ha a gépjármû külföldön történõ üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó és számlával, más bizonylattal igazolt költségek elszámolásán kívül más költség elszámolására (pl. szállás, étkezés) nem jogosult) igazolás nélkül a külföldi kiküldetési napidíjból levonhat. Ebben az esetben a napidíj 60 Eur-ig adómentes.


Egyéb tevékenységek esetén a külföldi kiküldetési napidíjból 30 százalék, de legfeljebb napi 15 Eur-nak megfelelõ forintösszeg vonható le. Ez azokra is érvényes, akik fuvarozók, árukísérõk ugyan, de a gépjármû külföldön történõ üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó számmálával, más bizonylattal elszámolnak más költségeket is.


A külföldi napidíj forintban történõ átszámításánál választani lehet, a kiadás teljesítésének idõpontjában érvényes MNB árfolyamon, vagy a napidíj juttatásának hónapját megelõzõ hónap 15. napján érvényes MNB árfolyamon számolom át.


Bizonylatolása: Kiküldetési rendelvénnyel (Szja tv. 3.§ 83. pont) vagy útnyilvántartással.


Fontos: Az új, 2016.08.01-jétõl érvényes Szja tv-beli kiküldetés fogalma nem ütközik a MT szabályrendszerébe, vagyis az új MT. 53.§-a munkajogi szempontból szabályozza a munkaszerzõdéstõl eltérõ munkavégzést, de adójogi minõsítés szempontjából nem befolyásolja, azaz az szja tv-ben rögzített fogalom alapján lesz szükséges az adóügyi tényállást minõsíteni, így pl. a fuvarozó vállalkozásnál a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetõként és árukísérõként foglalkoztatott magánszemély munkaszerzõdésében munkavégzés helyeként az ország egész területét, régiókat is megjelölhetnek, így adójogi szempontból a munkavállaló kiküldetésben lesz, így napidíj-átalányra is jogosult lesz.


Írta: Sütõné Harasta Krisztina


okleveles közgazdász


mérlegképes könyvelõ


adótanácsadó


 vissza a hirekhez