Hírek

2016 évközi változások az általános forgalmi adóban

vissza a hirekhez

(a teljesség igénye nélkül)

 
Változások 2016. május 1-tõlImport önadózói engedélyAz import áfa-t önadózással rendezheti az az adóalany is, aki vámkódex szerinti engedélyezett gazdálkodói tanúsítvánnyal, vagy a nyilatkozattevõ nyilvántartásába való bejegyzéssel, illetve az önértékelésre vonatkozó engedéllyel rendelkezik. E szabályt csak a 2016. április 30-át követõen benyújtott önadózásra vonatkozó kérelmek esetén kell alkalmazni. (2007/CXXVII. tv. 156. § (2) bek.)


Nem változott, hogy az import áfa önadózással való rendezését a vámhatóság (kérelemre) akkor engedélyezi, ha az adóalany engedélyezett gazdálkodói tanúsítvánnyal vagy egyszerûsített eljárásra vonatkozó, szabadforgalomba bocsátáshoz kiadott engedéllyel rendelkezik.Adómentes termékimportHa a vámhatóság a termék szabadforgalomba bocsátásakor nem hoz határozatot, akkor az adómentes termékimport esetében a terméknek másik tagállamba történõ elfuvarozására elõírt határidõt az áru átengedésének idõpontjától kell számítani. Ha a termékimportról utólag kiderül, hogy az adómentesség feltételei vámhatósági határozat hiányában mégsem állnak fenn, az adó megfizetésérõl és a megfizetéshez kapcsolódó jogkövetkezményekrõl a vámhatóságnak az áru átengedésének idõpontjára visszamenõleg kell rendelkeznie. (2007/CXXVII. tv. 95.§ (1) b) pont és 95.§ (10) bek.)
Változások 2016. június 16-tólÖsszes hasznos alapterület


 


Az új lakóingatlan értékesítésére vonatkozó 5 százalékos áfa-kulcs alkalmazhatóságának egyik feltétele, hogy az adott ingatlan összes hasznos alapterülete többlakásos lakóingatlan esetében ne haladja meg a 150, egylakásos lakóingatlan esetében pedig a 300 négyzetmétert, ezért pontosításra került a hasznos alapterület fogalma.


 


Az Áfa-tv. rögzíti, hogy mit kell összes hasznos alapterületnek tekintetni (OTÉK-rendeletre hivatkozva). Összes hasznos alapterületbe beleszámít az összes építményszint hasznos alapterülete, vagyis a helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított területének azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,9 méter. Építményszint az építmény mindazon használati szinte, amelyen helyiség van, de nem építményszint a padlás, valamint az a tetõszint, amelyen a felvonógépházon, vagy a lépcsõház felsõ szintjén kívül más helyiség nincs. (2007/CXXVII. tv. 259.§ 13/A) pont)
Változások 2016. július 16-tólFordított áfaFordított adózás alá tartozik az olyan, ingatlan létrehozatalára, bõvítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására irányuló építési-szerelési, vagy egyéb szerelési munkát megvalósító szolgáltatásnyújtás is, amely esetében az ingatlan létrehozatala, bõvítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása egyszerû bejelentéshez kötött. (2007/CXXVII. tv. 142.§(1) b) pont) Nem változott, fordított adózás alá esik az építési hatóságiengedély-köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött elõbbiekben felsorolt munkák is.Építési szabályokAz egyszerû bejelentés alapján felépített ingatlan akkor minõsül újnak, ha a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kibocsátása és az ingatlan értékesítése között még nem telt el két év. Az építésügyi szabályok 2016. januári 1-jai változásai között szerepel az egyszerû bejelentéshez kötött építési tevékenység fogalma, amely a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületû új lakóépület építésére, ahol építési engedélyezési eljárásra nincs szükség, csupán bejelentésre kötelezett az építtetõ. (2007/CXXVII. tv. 6.§ (4) b) bb), 86.§(1) j), jb) és 188.§ (3) c) cb) alpontja)


 


 


Írta: Sütõné Harasta Krisztina


okleveles közgazdász


mérlegképes könyvelõ


adótanácsadó


 vissza a hirekhez