Hírek

2016 évközi változások a társasági adóban

vissza a hirekhez

(a teljesség igénye nélkül)Változások 2016. január 1-tõlGyorsított értékcsökkenésSzabad vállalkozási zónában 100 százalékos értékcsökkenési leírás érvényesíthetõ az üzembe helyezett tárgyi eszközök után. Nem változott, hogy a 100 százalékos értékcsökkenés csak a korábban még használatba nem vett mûszaki gépek, berendezések (személygépkocsi kivételével) és jármûvek között nyilvántartott tárgyi eszközök üzembej helyezésének évében vehetõ igénybe. A kedvezmény állami támogatásnak minõsül. (1996/LXXXI. tv. 1.sz.mell. 14. pontja)KisajátításAz adóalapot csökkenti a kártalanítás során elért nyereség (kapott ellenérték és az eszköz könyv szerinti értéke közötti pozitív különbözet), ezáltal a kártalanításban részesülõ személynél nem jelentkezik társaságiadóteher-növekedés. A csökkentés már a 2016-os adóévre is alkalmazható. (1996/LXXXI. tv. 7.§ (1) ly) pont, 29/A. § (26) bekezdés)
Változások 2016. március 10-tõlOlimpiai pályázati támogatásA Budapest 2024 Nonprofit Zrt. részére a XXXIII. Nyári Olimpiai és XVII. Paralimpiai Játékok budapesti rendezése érdekében benyújtandó pályázat költségeinek fedezésére nyújtott támogatás a támogatót adókedvezményre jogosítja. Az adókedvezmény 6 naptári év alatt, a támogatási igazolás alapján vehetõ igénybe, amelyet az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelõs társaság állít ki. A támogatónak a támogatás 75 százalékával meg kell növelnie az adózás elõtti eredményét, a fennmaradó rész elismert költség. Támogatást 2016-ban és 2017-ben lehet adni, de a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. által kiállított támogatási igazolások 2016-ra és 2017-re vonatkozóan együttesen számított értéke nem haladhatja meg a 19 milliárd forintot. (1996/LXXXI. tv. 4.§ 47., 48. pontok, 22/D.§, 19/A.§ (18), (19) bekezdések, 3.sz.mell./A.rész 17.) pont, B. rész 9. pont)
Változások 2016. április 12-tõlRendelkezés az adórólA kiegészítõ sportfejlesztési támogatásról szóló szerzõdés alapján ellenszolgáltatásra jogosult, kiegészítõ sportfejlesztési támogatásnak csak az ellenszolgáltatás általános forgalmi adó nélkül számított értéke minõsül. (1996/LXXXI. tv. 24/A. § (9) bekezdés)Látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményeNem kell alkalmazni a Magyar Állam javára szóló jelzálogjog-bejegyzésre vonatkozó rendelkezést, ha az építési engedélyhez kötött tárgyieszköz-beruházás, felújítás a helyi önkormányzat törzsvagyonának részét képezõ ingatlanon valósul meg és a felépítmény az üzembe helyezést követõ 30 napon belül a helyi önkormányzat tulajdonába kerül. (1996/LXXXI. tv. 22/C. § (6a) bekezdése)A hivatásos sportszervezetnek a tárgyieszköz-beruházás, felújítás jogcímre vonatkozó összeszámításnál csak azt a kiegészítõ sportfejlesztési támogatást kell figyelembe vennie, amelyet a tárgyieszköz-beruházás, felújítás jogcímhez kapott. Mind az adókedvezményi, mind az adóról való rendelkezés rendszerében kapott támogatásra érvényesül. A módosított szabályozást elsõ alkalommal a 2013-2014-es támogatási idõszakról kiállított igazolásokkal összefüggésben kell alkalmazni.
Változások 2016. június 16-tólFejlesztési adókedvezményFejlesztési adókedvezmény akkor vehetõ igénybe, ha az összes támogatás meghaladja a 100 MEuro-s beruházáshoz igényelhetõ állami támogatás összegét. Közép-Magyarország regionálisan nem támogatható településein a kis- és középvállalkozó adózónál a 7,5 MEuro-s feltételt adózónként is vizsgálni kell, nemcsak beruházásonként.


Kérelem alapján lehet jogot szerezni az adókedvezményre, ha az adózó kapcsolt vállalkozása szünteti meg a tevékenységet egy másik tagállamban. (1996/LXXXI. tv. 22/B (2a) bekezdés)Növekedési adóhitelÁtalakulás esetén, ha az átalakulás idõpontja megelõzi a növekedési adóhitelt tartalmazó adóbevallás benyújtását, akkor a jogutódnak ezen bevallással egyidejûleg kell megtennie a saját bevallását. Az adófelajánlást és a növekedési adóhitelt ugyanazon adóévben együttesen nem lehet alkalmazni. Az adóhitel adókedvezménye már az adóelõleg kapcsán is érvényesíthetõ, nem csak a végleges adónál. (1996/LXXXI. tv. 26/A.§ (6a), (7a), (8) bekezdések)


 


Civil szervezetek


 


Az alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület az ingatlanra vonatkozó korrekciós tételeket akkor is köteles alkalmazni, ha az adóévben nincs vállalkozási tevékenysége, azaz ingatlan esetén vállalkozási tevékenység hiányában is keletkezhet adókötelezettség, és az érintetteket adóbevallási kötelezettség terheli. (1996/LXXXI.tv. 9.§ (4a), 2003/XCII. tv. 31.§ (5a) bekezdés)


 


Veszteségelhatárolás


 


A társaságiadó-alapban fel nem használt K+F adóalap-kedvezmény miatti negatív adóalap felének a 19. százalékával csökkenthetõ a szociális hozzájárulási adó. A K+F adóalap-kedvezményhez tartozó negatív adóalapnak csak a fele minõsül elhatárolt veszteségnek, a másik fele nem, hiszen azt szociális hozzájárulási adókedvezményként kívánja igénybe venni az adózó.  (1996/LXXXI. tv. 17.§ (14), 29/A.§ (27) bekezdések)Progresszív mentesítésA külföldön adóztatható jövedelemre jutó adót a számított adó és az adóalap hányadosaként meghatározott átlagos adókulccsal kell megállapítani. Az átlagos adókulcsot két tizedesjegyre kerekítve kell meghatározni. (1996/LXXXI. tv. 28.§ (2) bekezdés)
Változások 2016. július 1-jétõl


Jogdíj, immateriális jószág


Adóalap korrekciók ezen idõponttól új szabályok szerint vehetõk igénybe a szerzett vagy elõállított, jogdíjra jogosító immateriális jószágra. Az adóalap-korrekció alapja lehet a szabadalom, a használatiminta-oltalom, növényfajta-oltalom, a kiegészítõ oltalmi tanúsítvány, a mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának oltalma és a szerzõi jogi védelemben részesülõ szoftver hasznosítási engedélyébõl, felhasználási engedélyébõl és a ritka betegségek gyógyszerévé minõsítésbõl  (továbbiakban: kizárólagos jogok) származó eredmény, a kizárólagos jogok értékesítésébõl, apportként történõ kivezetésébõl származó eredmény, termékértékesítésbõl és a szolgáltatásnyújtásból származó eredmény kizárólagos jogok értékéhez kapcsolódó hányada. (1996/LXXXI. tv. 4.§, 50 és 20.pontok, 7.§.(1) bek. c), e), s) pontok, (14) és (16) bek., 8.§ (1) c), n), pontok és 30/E.§.)


Az adóalap-korrekció alapja a jogdíjból származó eredmény, vagyis az adóévben elszámolt jogdíj bevétel és az ehhez kapcsolódó költségek különbsége. (1996/LXXXI. tv. 4.§ 20.pont)Változások 2016. július 16-tól


Látvány-csapatsport támogatásnál az adó sportcélú felajánlása kapcsán a sportszövetségek és az állami adó- és vámhatóság közötti, korábbi papíralapú kapcsolatot elektronikus információcsere váltja fel. A rendelkezést elsõ alkalommal a 2014-2015-sö támogatási idõszakról kiállított igazolásokra vonatkozó,2016. július 16-tól esedékes átutalásokra kell alkalmazni. Ha az adózó a felajánlását látvány csapatsport támogatása céljából, tárgyieszköz-beruházás, felújítás jogcímén teszi meg, továbbá az építési engedélyhez kötött tárgyieszköz-beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul és a 107/2011. (VI. 30.) kormányrendeletben meghatározottak szerint utófinanszírozottnak minõsül, akkor az adóhatóság az igazolást kiállító szervezet e célra vezetett elkülönített fizetési számlájára teljesíti az átutalást. Az új rendelkezést a 2016. április 12-én folyamatban volt sportfejlesztési programok megvalósítása során is alkalmazni kell. A támogatáshoz a sportszervezet utófinanszírozásként, a megvalósítást követõen jut hozzá. Az adóhatóság a felajánlott átutalások elmaradásáról is tájékoztatja az igazolást kiállító szervezetet. Az igazolást kiállító szervezet az igazolás törvényben meghatározott adatot szolgáltat az adóhatóság részére. (1996//LXXXI. tv. 24/A. § (4), (13/a), (11a), (14), (15), (21,21a), 29/A.§ (20), (25) bekezdések)


A 100 ezer forintot meghaladó bekerülési értékû tárgyi eszköz a könyv szerinti érték leírásáig nem idegeníthetõ el, nem terhelhetõ meg, kivéve annak indoklása esetén a jóváhagyó szervezet elõzetes írásbeli hozzájárulásával. ezt az elõírást elsõ alkalommal a 2016-2017-es támogatási idõszakra jóváhagyott sportfejlesztési programok során megvalósult tárgyieszköz-beruházásokra kell alkalmazni. (1996. évi LXXXI. tv. 22/C. § (11), 29/A. § (24) bekezdés)


A látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményére vonatkozó, korábban a 107/2011. (VI.30.) kormányrendeletben rögzített egyes szabályokat ezen túl a törvény tartalmi változás nélkül rögzíti. A támogatás felhasználásának alapvetõ szabálya, hogy a támogató a támogatásért a sportszervezet részérõl ellenszolgáltatásra nem jogosult, azonban a kiegészítõ sportfejlesztési támogatásért ellenszolgáltatásra jogosult. (1996/LXXXI. tv. 22/C.§ (2a), (3g), 29/A.§ (24) bekezdései)


 


Írta: Sütõné Harasta Krisztina


okleveles közgazdász


mérlegképes könyvelõ


adótanácsadó


 vissza a hirekhez