Hírek

Szolgáltatások értékesítése

vissza a hirekhez

Szolgáltatások értékesítése közösségen belülre és harmadik országba az áfa törvény tükrében

Mindenek elõtt azt kell tisztáznunk, hogy mi is a szolgáltatás nyújtás fogalma. A 2007. évi CXXVII. az általános forgalmi adóról szóló törvény (továbbiakban: áfa törvény) 13.-15. §-ban találjuk meg. Lényegében: bármely olyan ügylet, amely e törvény értelmében nem termék értékesítése, ide tartozik még a vagyoni értékû jogok idõleges vagy végleges átengedése, kötelezettségvállalás a tevékenység abbahagyására, végzésétõl való tartózkodásra, ill. valamely helyzet tûrésére.


Szolgáltatásnak minõsül, ha az adóalany a terméket vállalkozásából idõlegesen kivonva, saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére ingyenesen használja, másoknak ingyenesen használatba adja, feltéve, hogy a termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg. Közcélú adomány nyújtása nem ellenérték fejében teljesített szolgáltatás.


A szolgáltatások teljesítési helye határozza meg, hogy hol kell megfizetni az áfa-t, ezen szabályokat az Áfa törvény II/2. alfejezetében olvashatjuk.


A szolgáltatások teljesítési helye attól függ, hogy kinek értékesítem a szolgáltatást, adóalanynak vagy nem adóalanynak.


Fõszabály:


-          ha adóalanynak értékesítjük a szolgáltatást, akkor a vevõ gazdasági letelepedésének helye a teljesítés helye, vagyis nem számlázunk áfa-t a számlában.


-          ha nem adóalanynak értékesítem a szolgáltatást, akkor a szolgáltatást értékesítõ adóalany gazdasági letelepedésének* helye lesz az áfa megfizetés helye. Magyar áfa törvény szerinti áfa-val növeljük a számla értékét.


 


Közösségen belüli szolgáltatás értékesítése esetén el kell kérnünk és le kell ellenõriznünk a vevõ közösségi adószámát.


Harmadik országbeli adóalany esetén információt (illetõség-igazolást) kell kérnünk a vevõtõl, annak megállapítására, hogy hol van a gazdasági letelepedettsége, valamint ottani adóalanyiságát egyedi azonosító számmal kell igazolnia.


 


*Gazdasági letelepedés helye: ahol az Áfa-törvény szerinti gazdasági tevékenység székhelye vagy állandó telephelye van. Ennek értelmében székhely: gazdasági tevékenység folytatásának helye, ahol a központi ügyvezetés van, kivéve, ha az Európai Unió, kötelezõ jogi aktusa ettõl eltérõen nem rendelkezik. Állandó telephely: gazdasági tevékenység helyhez kötött folytatására huzamos idõtartamra létesített vagy arra szánt földrajzilag körülhatárolt hely, amelyen a gazdasági tevékenység önálló folytatásához szükséges személyi és tárgyi feltételek kellõen és állandó jelleggel ténylegesen rendelkezésre állnak, és megfelelõ szervezettel rendelkezik, ide értve a kereskedelmi képviselet is, kivéve, ha az Európai Unió, kötelezõ jogi aktusa ettõl eltérõen rendelkezik.


 


A vevõ gazdasági letelepedettségét nem biztos, hogy minden vevõ esetében meg tudjuk állapítani, mert a gazdasági letelepedettséget nem fogjuk tudni igazolás hiányában „madártávlatból” pontosan megállapítani, különösen a gazdasági letelepedés fogalmában szereplõ „huzamos idõtartam” „kellõen állandó” valamint „megfelelõ szervezet” kifejezések nem egyértelmûek.


 


Az áfa felszámítása esetén ezért nem tudunk kellõ körültekintéssel eljárni minden esetben, bár bízunk benne, hogy ha dokumentumokkal alátámasztjuk, hogy az információ megszerzéséhez minden lehetõséget elkövettünk, hogy igazoljuk vevõnk adójogi státuszát, a NAV eltekint a bírság kiszabásától.


 


A közösségi adószám igénylése kötelezõ, vagyis nem választható azon adóalany esetében, amely a közösségen belüli termék- vagy szolgáltatás tekintetében kereskedelmet kíván folytatni.


Ha a közösségen belülre szolgáltatást értékesítõ adóalany nem tudja a vevõ adóalanyiságát igazolni, akkor a szolgáltatást értékesítõ (egyébként közösségi adószámmal rendelkezõ) adóalany saját országa áfa-ját kell felszámítania a kiállított számlájában. (Ezt az EU végrehajtási rendelet is javasolja.)


 


Az ettõl eltérõ ún. Különös szabályokat az áfa teljesítési helyére vonatkozólag az áfa törvény 38.-49.§-ban találjuk meg, itt most csak felsorolom:


-          Nem adóalany részére közvetítõi szolgáltatás teljesítési helye: ahol a közvetített ügylet teljesítési helye van (Áfa-tv. 38.§)


-          Ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások teljesítési helye: ingatlan helye (Áfa-tv. 39.§)


-          személyszállítási szolgáltatások teljesítési helye: a ténylegesen megtett útvonal (Áfa-tv. 40.§) Az ellenértéket meg kell bontani belföldi és külföldi útszakaszra, ha a személyszállítás külföldre történik, illetve külföldrõl belföldre történik. Belföldi útszakasz: adómentes szolgáltatás az Áfa-tv. 105.§ alapján, a külföldi szakasz: áfa-törvény hatályán kívüli szolgáltatás.


-          Külföldi adóalany részére teljesített teherfuvarozás: fõszabály szerint adózik, ha nem adóalany a külföldi a teherfuvarozás megrendelõje, akkor a közösségi fuvarozás teljesítési helye a fuvar  indulás helye. Harmadik országba irányuló vagy onnan induló fuvarozásnál a megtett útvonal. (Áfa-tv. 41.§)


-          Kulturális, mûvészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási, sportszolgáltatások teljesítési helye: ahol a rendezvényt tartják (Áfa-tv. 42.§)


-          Nem adóalany részére nyújtott személyszállítási, termékfuvarozáshoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatások, szakértõi értékelés, terméken végzett munka teljesítési helye: az a hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik (Áfa-tv. 43§)


-          Közlekedési eszközök rövid távú bérbeadásának teljesítési helye: ahol azt az adóalany vagy nem adóalany megrendelõ rendelkezésére bocsátják. (Áfa-tv. 44§)


-          Éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatások teljesítési helye: tényleges teljesítés helye. Ha a szolgáltatás vasúton, vízi- vagy légi közlekedési eszközök történik, és a közösség területén végzett személyszállítás tartama alatt teljesül, teljesítési hely: ahol a személyszállítás indulási helye van.  (Áfa-tv. 45.§)


-          Szellemi alkotásokhoz fûzõdõ jogok idõleges vagy végleges átengedése, reklámszolgáltatások, tanácsadási, ügyvédi számviteli adóügyi, számítástechnikai, fordítói, tolmácsolási, mérnöki és ehhez hasonló szolgáltatások, adatok feldolgozása, információk közlése, banki, biztosítási, viszontbiztosítási és egyéb pénzügyi szolgáltatások, kivéve a széfügyletet, munkaerõ kölcsönzése, kirendelése, ill. személyzet rendelkezésre bocsátása, termék (kivéve ingatlan, közlekedési eszköz) bérbeadása esetén a teljesítési hely: az a hely, ahol a nem adóalany letelepedett, letelepedés hiányában ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van, feltéve, hogy ez a közösség területén kívül van. (Áfa-tv. 46.§)


-          Elektronikus úton nyújtott szolgáltatás megrendelõje, ha nem adóalany és valamely közösségi országban minõsül letelepedettnek és a szolgáltatást nyújtó harmadik országban rendelkezik gazdasági célú letelepedéssel, a teljesítési hely: a megrendelõ letelepedésének helye. (Áfa-tv. 47.§)


-          A telekommunikációs szolgáltatásra és a rádiós és televíziós mûsorszolgáltatásra is ugyanez a szabály vonatkozik, azonos feltételek esetén. (Áfa-tv. 48. §)


-          Közlekedési eszközök (Áfa-tv. 49.§) – ideértve a vasúti kocsikat is- (az eddigiektõl eltérõen) bérbeadása esetén a teljesítési hely:  - belföld, feltéve, hogy a 37. és 44.§ alkalmazásával teljesítés helye a közösség területén kívüli területre esne, de a tényleges igénybevétel vagy egyébként a vagyoni elõny szerzése belföldön van, - a közösség területén kívüli terület, feltéve, hogy a 37. és 44.§ alkalmazásával a teljesítés helye belföldre esne, de a tényleges igénybevétel vagy egyébként a vagyoni elõny szerzése a közösség területén kívüli területen van.


 


 


Írta: Sütõné Harasta Krisztina


okleveles közgazdász


mérlegképes könyvelõ


adótanácsadó


 vissza a hirekhez