Hírek

2013-ra vonatkozó adózási döntések

vissza a hirekhez

Még az idén kell megtenniük a 2013-ra vonatkozó adózási döntéseiket a cégeknek!

Még az idén kell eldönteni és figyelni az alábbi adózással kapcsolatos dolgokra:


Szerzõ: Sütõné Harasta Krisztina, Forrás: Saját forrás, 2012.12.11.


1./ Tagi kölcsönnel való visszaélések korlátozása: Társasági nyereségadó adóalapját növeli a tagi kölcsönök (tag cégnek adott kölcsöne) adóévi napi átlagos állománya és a megelõzõ év utolsó napján kimutatott taggal szemben fennálló kötelezettségek különbözetének 50 %-a. Érdemes a tagi kölcsönöket csökkenteni (ha lehetséges) 2012. december 31-ig.


2./ Pénzforgalmi szemléletû áfa: adott áfa-elszámolási idõszakban (havi, negyedéves, éves) kifizetett bevételek után felszámított áfa-t állíthatjuk szembe az általunk kifizetett számlák áfa-jával. Ennek választását 2012. december 31-ig kell megtenni.


Ezt választhatja:


-         kisvállalkozás (létszám: 250 fõnél kevesebb, és éves nettó árbevétele 50MEuro-nál kevesebb vagy mérlegfõösszege 43MEuronál kevesebb)


-         gazdasági céllal belföldön telepedett le


-         nem áll csõd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt


-         összes termékértékesítése és szolgáltatásnyújtásának ellenértéke áfa nélkül nem haladja meg éves szinten: - sem a tárgyévet megelõzõ (2012) évben ténylegesen, - sem a tárgy naptári évben ésszerûen várhatóan, illetve ténylegesen nem haladja meg a 125MFt-ot.


(Tárgyi eszköz értékesítés nem számít bele)


Ha mégis túllépi valaki az értékhatárt, második naptári évig nem választható újra a pénzforgalmi adózás.


Ha valaki ezt választja, 2013-tól a számla kötelezõ tartalmi eleme lesz egyértelmûen utalni szövegesen („pénzforgalmi adózó”), vagy jogszabályi hivatkozással a bizonylaton a pénzforgalmi módszer alkalmazására. Ha lemarad a számláról a hivatkozás, azt nem lehet pénzforgalmi szemléletben kezelni.


Elõnyös, hogy nem kell adót fizetni olyan bevétel után, amit nem fizettek még ki, de fontos figyelembe venni azt is, hogy ez a levonható áfa-ra is igaz, tehát csak az általunk (adott áfa-megállapítási idõszakban) kifizetett számlák áfa tartalmát vonhatom le e fizetendõbõl.


Pénzforgalmi áfa megszûnése:


-         a választás feltételeiben lévõ értékhatárok meghaladásával, az értékhatárt követõ nappal


-         ha az adóalany ellen csõd- felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás indul, az eljárás jogerõssé válását megelõzõ nappal


 


3./ KATA ÉS KIVA két új adónem is lesz jövõre, nagyvonalakban (választása: 2012.december 20-ig):


KATA


Azok az egyéni vállalkozók, egyéni cégek és kifejezetten csak magánszeméllyel rendelkezõ Bt-k, Kkt-k választhatják (illetve érdemes választaniuk) ezt az adózási formát, amelyek


-         nem végeznek biztosításügynöki/biztosítás/nyugdíjalap kiegészítõ, valamint ingatlan bérbeadás/üzemeltetési tevékenységek közül egyet sem (másképpen fogalmazva TEÁOR 66.22, 66.29 és 68.20 a cég tevékenységei közül kizárva!)


-         legalább egy vállalkozói, tisztségviselõi vagy megbízotti jogviszonyú (azaz nem munkaviszonyban alkalmazott) foglalkoztatottal/taggal rendelkeznek.


Az adózási formát nem muszáj év elejétõl választani (bár alap esetben nem ajánljuk az évközi váltást, mert a tört évre külön beszámolót és adóbevallást kell készíteni), abba bármelyik hónap elejével be lehet lépni, és bármely hónap végével ki lehet lépni, viszont aki egyszer kilépett (vagy egyéb feltételek miatt kiesett, például 100.000 Ft-ot meghaladó NAV adótartozást sikerül összegyûjteni), az 24 hónapon keresztül nem választhatja újra ezt az adózási formát.


A kisadózás lényege, hogy az eddigi társasági adó, valamint a vállalkozáson belüli kisadózónak minõsülõ foglalkoztatottakkal kapcsolatos szja (osztalék szja is), eho, valamint mindenféle járulék, szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás  helyett a cégnél nem munkaviszonyban foglalkoztatottak után


- a fõállású kisadózónak minõsülõ személy után havi 50.000 Ft


- a fõállásúnak nem minõsülõ (létezik már legalább heti 36 órás munkaviszonya, vagy saját jogú nyugdíjas) kisadózó személy után havi 25.000 Ft


közteher fizetendõ, kivéve ha az illetõ a hónap minden(!) napján táppénzben/TGYÁS/GYED/GYES/GYET/ápolási díjban részesül.


Az egyéb (jellemzõen munkaviszonyban) alkalmazott foglalkoztatott után a hagyományos közterheket kell fizetnie a vállalkozásnak. Arra figyelni kell, hogy egy esetleges vizsgálat során a vállalkozásnak kell bizonyíthatóan megcáfolnia azt az esetleges vádat, hogy a tételes kisadózói jogviszony valójában munkaviszonyt takar! Ha egy vállalkozás belépett a „tételes kisadóba”, akkor valamennyi – nem munkaviszony keretén belül foglalkoztatott – személyesen közremûködõ társas vállalkozója, tisztségviselõje, megbízottja után köteles a tételes adót megfizetni!


Az általános forgalmi adóra nincs hatással az adózási forma, azaz ugyanúgy érvényesek az áfa általános szabályai, illetve ugyanúgy választható az alanyi áfa mentesség évi 6 milliós bevétel alatt. Fontos szabály, hogy a kiállított számlákra kötelezõen rá kell vezetni a „Kisadózó” megnevezést.


További elõny, hogy a tételes kisadózást választó vállalkozásnak nem kell kettõs könyvvitelt vezetnie, hanem elég csak a bevételeirõl nyilvántartást vezetni, illetve az áfa bevalláshoz és bérszámfejtéshez szükséges analitikákat vezetni. Ha az így vezetett nyilvántartás szerint a vállalkozás bevételei (legyen az szolgáltatás, termékértékesítés, ingyenesen nyújtott szolgáltatás/termék, kamatbevétel vagy biztosító által fizetett kártérítés, netán pályázati támogatás) éves szinten meghaladják a 6 millió forintot, akkor a 6 millió forintot meghaladó rész után a tételes adók mellett további 40%-ot kell fizetni tárgyévet követõ év februárjában.


Mind a kisadózó vállalkozásnak, mind a kisadózói számlát befogadó vállalkozásnak kötelezettsége az adott évben azonos partnerrel kapcsolatos 1 millió ft számlaértéket meghaladó kisadózói számlaforgalom lejelentése a NAV felé.


Hátránynak számíthat, hogy a fõállású kisadózó olyan biztosítottnak számít, amelynél 81.300 Ft havi juttatás alapján számítják a különféle pénzbeli társadalombiztosítási ellátásokat. A fõállásúnak nem minõsülõ kisadózó viszont – e foglalkoztatási viszonylatában – egyáltalán nem számít biztosítottnak.


Hátránynak is, de elõnynek is mondható, hogy ha a kisadózó jövedelemigazolást kér, akkor a legutóbbi év bevételének rá esõ részébõl 60%, de legalább a minimálbérnek megfelelõ jövedelmet kell igazoljon számára az adóhatóság.


Mivel az áfás cégeknek a jelenlegi evánál is elõnyösebb adózási módot kínál ez az adózási forma, mindenképp megfontolásra ajánljuk a KATA-ba való átlépést a Bt-knek és Kkt-knek, de mindemellett azoknak is igen elõnyös lehet, akik nincsenek áfa körben. Aki vállalkozóként dolgozik és nem rendelkezik Bt-vel vagy Kkt-vel, csak Kft-vel, akár még a betéti társaság alapítása és fenntartása is megérheti, mert ezek a költségek akár már egy év alatt is megtérülhetnek a KATA választása mellett.


KIVA


Ez az adónem ugyan szélesebb körben használható, mint a tételes adó, viszont jóval szerényebb kedvezményeket nyújt a vállalkozás számára, hiszen az eddigi


-         éves „cash flow alapú nyereség”* után fizetendõ 10% társasági adó valamint a bérek után fizetendõ 27+1,5%-os szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás helyett


-         az éves pénzforgalmi alapon számolt „nyereség”, valamint a személyi jellegû kifizetések (pontosan még nem derül ki a törvénybõl, hogy ez alatt milyen juttatásokat kell érteni) után kell 16%-os adót fizetni,


-         ráadásul a 16%-os adó alapját növeli a már felvett hitel visszafizetése (igaz csökkenti az új hitel felvétele), a jegyzett tõke leszállítása (igaz, a növelése meg csökkenti az adóalapot), és még egy sor korrekciós tényezõ, köztük jónéhány olyan, amelyet pusztán az adózási mód lecserélése vált ki  (például az elhatárolt veszteség és az értékcsökkenési költség adóvonzatának részleges vagy teljes eltûnése).


Minden egyéb közteher tekintetében a kisvállalkozói adózást választó vállalkozást ugyanazok a fizetendõk terhelik, mint eddig.


A fentiek miatt ezt az adózási módot kifejezetten csak azoknak a cégeknek ajánljuk, akik valamilyen okból kifolyólag nem választhatják a tételes kisadózást (pl. KFT-k), és jellemzõen kis nyereséggel és nagy személyi (bér) jellegû kifizetésekkel rendelkeznek, valamint nincsenek fennálló hiteleik, felhasználható elhatárolt veszteségeik. Egyébként nehezen tervezhetõ az adó alapja.


Jövõre többféle 27%-os szociális hozzájárulási adókedvezmény lesz: a Start kártyák, 25 év alatti és 55 év felett munkavállalók kedvezménye, képesítés nélküli foglalkoztatottak kedvezménye, stb.


 vissza a hirekhez