Hírek

Új Ptk fõbb változásai

vissza a hirekhez

Új PTK hatálybalépése: 2014.03.15. nagyon szigorú változásokkal

Új PTK hatálybalépése: 2014.03.15. Ettõl a naptól a gazdasági társaságokról (gt.) szóló törvénybõl átkerülnek ide a gazdasági társaságokra vonatkozó részletes szabályok. A legfontosabb, ami sok céget érint, a Kft-k törzstõkéjének a mimimális 3MFt-ra történõ megemelése.

Az Új Ptk. szerint a Kft-nek 2016. március 15-ig kell kötelezõen megemelniük a törzstõkéjüket a 3 millió forintra.

 


Azok a cégek, amelyek nem hajtják végre a kötelezõ törzstõke emelést, vagy nem alakulnak át bt-vé, kkt-vé, törvnyességi felügyeleti eljárásra, bírságra, akár végleges törlésre számíthatnak.

A törzstõke emelése többféleképpen történhet: 1./ Értékhelyesbítés lehetõségével (könyvvizsgálati kötelezettséggel jár, ezért költséges), 2./ Pénzeszközök végleges átadásával (ajándékozási illeték 18%), 3./ Tagi kölcsön elengedésével (pro és kontra NAV vélemények, ezért nem 100%-os), 4./ Jegyzett tõke emelése pótbefizetéssel (csak ha a társ.szer.tartalmazza), 5./ Jegyzett tõke emelése apportból (apportértéket igazolni kell és a tagok egyetemlegesen felelnek érte), 6./ Jegyzett tõke emelése eredménytartalékból (elõzõ évek eredményeinek egyenlegébõl)

Több érdekes változás is lesz az Új Ptk-ban, pl.:

Minden gt. közös szabálya: Természetes személy egyidejûleg egy gt-ban lehet a társaság korlátlanul felelõs tagja. Kiskorú személy gt. korlátlanul felelõs tagja nem lehet.

Már nem írja elõ a tagoknak a pénzbeli betétbõl egyetlen forint bejegyzésig történõ szolgáltatását sem, azaz a törvény normaszövege szerint nem kell egyetlen forintot sem rendelkezésre bocsátani alapításkor a 3 millió forintos jegyzett tõkébõl, a még be nem fizetett törzsbetét erejéig viszont felel a nem teljesítõ tag a céges tartozásokért.
Az apporttal alapított cégeknél, amennyiben az apport eléri a jegyzett tõke felét, azonnal kell szolgáltatni a teljes apportot a tagnak a cégalapításkor, egyéb esetben a létesítõ okiratban szereplõ határidõig, amely nem lehet több 3 évnél. Az egyszemélyes kft. alapításakor viszont kötelezõ a teljes apportot bevinni a cégbe. (Azok a tagok, akik a vagyoni hozzájárulást, apportot a szolgáltatáskori értéket meghaladóan fogadták el, az ebbõl eredõ károkért a tagok egyetemlegesen felelnek a szerzõdésszegéssel okozott károkért való felelõsség szabályai szerint.)

A vezetõ tisztségviselõi megbízatás öt évre - ha a társaság ennél rövidebb idõtartamra jött létre, erre az idõtartamra - szól.


Összeférhetetlenség: A vezetõ tisztségviselõ nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezetõ tisztségviselõ olyan gazdasági társaságban, amely fõtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezetõ tisztségviselõ. Ha a vezetõ tisztségviselõ új vezetõ tisztségviselõi megízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényrõl értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezetõ tisztségviselõi vagy felügyelõbizottsági tag.

Vezetõ tisztségviselõ kártérítési felelõssége: társasággal szemben, harmadik személyekkel szemben Ptk.3:117,118 §.
Ha egymást követõ két üzleti évben a társaság saját tõkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezõen elõírt jegyzett tõkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított 3 hónapon belül a szükséges saját tõke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidõ lejártát követõ hatvan napon belül a gt. köteles elhatározni átalakulását, jogutód nélküli megszûnését vagy egyesülését.
Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gt. akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közremûködést vállaló tagja, polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy képesítési követelménynek megfelel.

Már nem kell minden telephelyet a társ.szerzõdésben rögzíteni, csak ha annak a nyilvántartásba való bejegyzését a társaság kéri.
A társaság tevékenységi köreit nem köteles feltüntetni a társ. szerzõdésben.


Sütõné Harasta Krisztina
Okleveles közgaszdász
Mélegképes könyvelõ

ADÓ-EURO KFTvissza a hirekhez