Hírek

Minimálbér emeléséhez adható támogatás

vissza a hirekhez

Minimálbér emeléséhez adható támogatás a Nemzeti Munkaügyi Hivataltól


Cím:

Az egyes ágazatokban mûködõ munkáltatók által, a kötelezõ legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelésébõl 2013. elsõ félévében adódó többletterhekhez igénybe vehetõ támogatása

Kiíró:

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Határidõ:

2013.05.31

Érvényes:

2013.05.31

Tárgymutató:

kötelezõ legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelésébõl 2013. elsõ félévében adódó többletterhekhez igénybe vehetõ támogatása

Pályázhat:

Az a munkáltató, amely a 2012. december 31. napjától 2013. június 30. napjáig terjedõ idõtartam alatt fõ tevékenysége szerint a 103/2013. (IV. 6.) Kormányrendelet 1. mellékletben felsorolt ágazatokban mûködött, illetve mûködik
TÁJÉKOZTATÓ

Az egyes ágazatokban mûködõ munkáltatók által, a kötelezõ legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelésébõl 2013. elsõ félévében adódó többletterhekhez igénybe vehetõ támogatásrólA támogatás célja
A Kormány célja a munkahelyek megvédése, új munkahelyek minél nagyobb számban történõ létrehozása, ugyanakkor a kötelezõ legkisebb munkabér, illetõleg a garantált bérminimum reálértékének megõrzése, lehetõség szerinti emelése. Ennek a célnak a megvalósítását szolgálja a kötelezõ legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelésébõl 2013. elsõ félévében adódó többletterhekhez nyújtott támogatás azon 11 ágazatba tartozó munkáltatók számára, ahol magas a kötelezõ legkisebb munkabéren és a garantált bérminimumon foglalkoztatottak aránya, továbbá az adott ágazat foglalkoztatási helyzete és gazdasági körülményei azt indokolják. A támogatás elõsegíti a minimálbéren, illetve garantált bérminimumon foglalkoztatottak munkahelyének megõrzését.

A támogatás célcsoportja:
Az a munkáltató, amely a 2012. december 31. napjától 2013. június 30. napjáig terjedõ idõtartam alatt fõ tevékenysége szerint a 103/2013. (IV. 6.) Kormányrendelet 1. mellékletben felsorolt ágazatokban mûködött, illetve mûködik (a továbbiakban: munkáltató),

A támogatás forrása
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretébõl "A kötelezõ legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelés ágazati támogatása" elõirányzatából biztosított 10 milliárd Ft.

A támogatás idõtartama
A cég székhelye szerint illetékes fõvárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központja a támogatást 2013. január 1-tõl június 30-ig terjedõ idõszakra vonatkozóan egy összegben állapítja meg és folyósítja a munkaadó részére.

A támogatás mértéke
A támogatás mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelezõ bérminimum 2012. december 31-én és 2013. január 1-én hatályos összege közötti különbözet, valamint az erre a különbözetre számított (tényleges kedvezményekkel csökkentett) szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás együttes összegének 2013. január 1-jétõl 2013. június 30-ig számított idõtartamra járó összegét. A kisvállalati adóalany munkáltató esetében a támogatás mértékének megállapításánál a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás helyett a kisvállalati adót kell figyelembe venni. (A Kormányrendelet 2. sz. melléklete szerint.)

A támogatás igénybevételének feltételei
A fõvárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központja a munkáltató részére - kérelmére - támogatást állapít meg a kötelezõ legkisebb munkabér és a garantált bérminimum (a továbbiakban együtt: kötelezõ bérminimum) összege 2013. január 1. napjától bekövetkezett emelkedésébõl adódó költségeinek csökkentéséhez.
A támogatás - az alább felsoroltak kivételével - olyan munkavállaló után igényelhetõ,
a)aki a munkáltatóval 2012. december 31-én és a 2013. január 1-jétõl 2013. június 30-ig terjedõ idõtartam egészében, vagy annak egy részében munkaviszonyban állt, illetve áll, és a munkáltató statisztikai állományi létszámába tartozott, illetve tartozik, és
b) aki 2012. december 31-ei állapot szerinti alapbére nem érte el a 2013. január 1-jétõl hatályos, az általa betöltött munkakör alapján rá irányadó kötelezõ bérminimum összegét, és
c) akinek alapbérét 2013. január 1-jétõl a munkáltató legalább ettõl az idõponttól hatályos, a betöltött munkaköre alapján rá irányadó kötelezõ bérminimum összegében állapította meg.

Kivételek
A fent foglaltaktól eltérõen a támogatás olyan munkavállaló után is igényelhetõ, aki a munkáltatóval 2012. december 31-én nem állt munkaviszonyban, de akivel a munkáltató ezt az idõpontot követõen a fentiekben meghatározott munkavállaló munkaviszonyának megszûnése miatt megüresedõ munkakör betöltésére, vagy tartós távolléte miatti helyettesítés céljából létesít munkaviszonyt.

A támogatási igény kiszámítása
A támogatási igény kiszámításánál a 2013. január 1-tõl a támogatás iránti kérelem benyújtásáig terjedõ idõszakban csak azt az idõtartamot lehet figyelembe venni, amely alatt a fentiekben meghatározott munkavállaló, valamint az elõzõ bekezdésben meghatározott munkavállaló munkaviszonya fennállt, és a munkavállaló beletartozott a munkáltató statisztikai állományi létszámába.
A támogatási igény kiszámításánál a kérelem benyújtásától 2013. június 30-ig terjedõ idõszakban azokat az idõtartamokat lehet figyelembe venni, amely alatt
a) a munkáltató ismeretei szerint a munkavállaló munkaviszonya fennáll, és a munkavállaló a munkáltató statisztikai állományi létszámába tartozik,
b) a munkavállaló munkaviszonya már nem áll fenn, vagy várhatóan nem fog fennállni, de a munkáltató vállalja, hogy a munkavállaló munkakörét munkaviszony létesítésével be fogja tölteni, továbbá, ha várható tartós távollét miatt helyettesítés céljából munkaviszonyt kíván létesíteni.

Nem igényelhetõ támogatás
a) az egyszerûsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló után, valamint
b) olyan munkavállaló után, akinek foglalkoztatásához a munkáltató foglalkoztatás bõvítõ bértámogatásban, munkahelymegõrzõ támogatásban, munkatapasztalat-szerzés támogatásban, részmunkaidõs foglalkoztatás támogatásában, valamint megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható támogatásban részesül,
c) amely alatt a munkavállaló nem tartozott a munkáltató statisztikai állományi létszámába.

Nem nyújtható támogatás
a) költségvetési szerv részére,
b) olyan munkáltató részére, akinek lejárt esedékességû, meg nem fizetett adótartozásaide nem értve a helyi adókat , valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása van, kivéve, ha a megfizetésére 2013. március 31. napjáig fizetési halasztást kapott,
c) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározottakra.

A kérelmek beadásának határideje
A támogatás iránti kérelmet 2013. május 31-éig lehet benyújtani. A kérelmet írásban és elektronikus formában is egyaránt be kell nyújtani. A kérelem mellékletét képezõ nyilatkozatok kizárólag elektronikus formában nyújthatók be. A fõvárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központja a nyilatkozatokat elektronikus formában, annak megváltoztathatatlanságát biztosító zárt informatikai rendszerben tárolja.

A kérelmet, a nyilatkozatokat és a segédtáblákat a http://komp.munka.hu honlapon kell kitölteni és elmenteni a munkaadóknak. A kitöltést és elmentést követõen kizárólag a kérelmet kell kinyomtatni, majd a foglalkoztató székhelye szerint illetékes fõvárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központjához kell eljuttatni személyesen, vagy postai úton a 2013. április 08-tól 2013. május 31-ig terjedõ idõszakban.

Az alkalmazás helyes használata az alábbi böngészõ verziókkal támogatott:
- Microsoft Internet Explorer 8.0, vagy magasabb verzió,
- Mozilla Firefox 3.6, vagy magasabb verzió.
A böngészõ beállításai között a javascriptet nem szabad letiltani. A munka.hu titkosítottan kommunikáló oldalainak (pl. https://komp.munka.hu) eléréséhez Windows XP SP3-as vagy késõbbi operációs rendszer szükséges a megfelelõ verziójú titkosító-algoritmusok miatt. Ennek hiánya esetén tanúsítványhibát jelezhet az oldal.

A támogatói döntés
A támogatásról a kérelem beérkezését követõen a fõvárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központja 21 napon belül dönt. A fõvárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központja a támogatásban részesülõ munkáltatóval hatósági szerzõdést köt.

Támogatás elszámolása
A munkáltató a támogatás felhasználásáról 2013. augusztus 31-éig - a 103/2013. (IV. 6.) Kormányrendelet 4. mellékletben foglaltak szerint - http://komp.munka.hu honlapon a kérelmezõi felületén elektronikusan kitöltött, elmentett és kinyomtatott elszámolást nyújt be a fõvárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központjához.
A munkáltató az elszámolást követõ 15 napon belül köteles visszafizetni a felvett támogatásnak azt a részét, amelynek felvételére nem lett volna jogosult.
Ha a munkáltató a fentiekben meghatározott elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a felvett támogatást visszafizetni.

Csekély összegû támogatás
E rendeletben meghatározott támogatás csekély összegû támogatásnak minõsül, és azt kizárólag az 1998/2006/EK bizottsági rendelet elõírásaival összhangban lehet nyújtani. A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell a kérelem benyújtását megelõzõ két pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támogatások támogatástartalmáról.
A hatósági szerzõdésben a munkáltatót tájékoztatni szükséges a támogatás összegérõl és annak csekély összegû támogatás jellegérõl. A szerzõdésben utalni kell a csekély összegû támogatás uniós jogalapjának címére, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határozni a támogatás összegét euróban kifejezve.
Ha az e rendelet keretében igényelt támogatás a munkáltató által igénybe vett más csekély összegû támogatásokkal együttesen meghaladja a vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott küszöbértékeket, akkor a kérelemben foglalt támogatási igény ezen küszöbértékek nagyságáig hagyható jóvá.

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a cég székhelye szerint illetékes fõvárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központjának munkatársaihoz!

A területileg illetékes fõvárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központjának elérhetõségei az alábbi linken érhetõek el:
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_KOZOS_Munkaugyi_kozpontok_adatai

Amennyiben további kérdésük merülne fel, a komp.hd@lab.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek!

Érvényes: 2013. április 08-tól 2013. december 31. napjáig. Forrás: Pafi.hu

 vissza a hirekhez